Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 12 februari 2015

Laatst bijgewerkt: 12 februari 2015

Deze website wordt u aangeboden door Getman Corporation ("Getman" of "wij"). Toegang tot en gebruik van deze website en de diensten die op deze website beschikbaar zijn, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze kennisgeving. Door de website te bezoeken of te gebruiken of materiaal van de website te downloaden, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen zonder enige wijziging. Lees ze zorgvuldig door. Gebruik deze website niet als u niet akkoord gaat met de voorwaarden.  "U" of "Uw" verwijst naar de gebruiker en de werkgever of entiteit van de gebruiker, evenals de persoon (personen) die de accountgegevens van uw organisatie gebruiken.

1. Uw overeenkomst. De site is eigendom van en wordt beheerd door Getman en wordt alleen voor informatieve doeleinden aan u ter beschikking gesteld. Door deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u er verder mee akkoord dat uw gebruik van de site op eigen risico is. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele algemene voorwaarden te bekijken.

2. Uw gebruik van de site. Tenzij anders aangegeven, mag u geen informatie, software, tekst, afbeeldingen of andere inhoud van welk type dan ook wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, reproduceren, publiceren, in licentie geven of in sublicentie geven, afgeleide werken maken, overdragen of verkopen. Inhoud ”) verkregen van de site. Getman verleent geautoriseerde gebruikers een niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site voor informatieve doeleinden en voor geen enkel ander doel. Bij het uitoefenen van de voorgaande licentie, mag u een enkele kopie van de Site-inhoud bekijken en downloaden, uitsluitend voor informatieve doeleinden. Elk ander gebruik van Site-inhoud, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Getman, is verboden. U mag geen rechten, inhoud of materiaal verstrekt door Getman of verstrekt via de Site verkopen, overdragen of toewijzen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Getman.

U mag de inhoud van de site niet gebruiken, opslaan, weergeven, publiceren, verzenden, distribueren, wijzigen, reproduceren, afgeleide werken maken, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, openbaar uitvoeren of op enigerlei wijze exploiteren van de inhoud van de site, geheel of in deel, buiten de specifieke gebruiksrechten die Getman u heeft verleend zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. U mag de Site niet gebruiken op een manier die de normale werking van Getman of het gebruik en genot van een andere gebruiker verstoort. U stemt ermee in de site en de services alleen te gebruiken voor het beoogde rechtmatige doel en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

3. Wachtwoorden. Bepaalde delen van de site zijn beveiligd met een wachtwoord of zijn anderszins onderworpen aan aanvullende gebruiksvoorwaarden. Door dergelijke gebieden of een deel daarvan te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de aanvullende gebruiksvoorwaarden. Als u een geregistreerde gebruiker bent, heeft u een of meer unieke gebruikersnaam (en), wachtwoord (en) en / of andere registratie-informatie ("Accountinformatie") gekregen of krijgt u deze. U gaat ermee akkoord en verklaart dat alle informatie die u aan Getman verstrekt in verband met uw accountinformatie nauwkeurig en up-to-date is. Als een van de door u aan Getman verstrekte informatie verandert, moet u deze bijwerken. Accountinformatie wordt alleen verstrekt aan geïdentificeerde werknemers die de leeftijd van 18 jaar of de meerderjarige leeftijd op de locatie van de gebruiker hebben bereikt, afhankelijk van wat later is. Accountinformatie mag niet worden gedeeld door andere medewerkers binnen de organisatie van de gebruiker en mag niet worden gedeeld buiten de organisatie van de gebruiker. U gaat ermee akkoord dat de informatie die via deze website wordt verstrekt, door Getman kan worden gebruikt in overeenstemming met haar privacybeleid.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en u gaat ermee akkoord als enige verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor en gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor al het gebruik van de accountinformatie, inclusief wachtwoord (en) en gebruikersnaam (en) die aan hem zijn verstrekt. U kunt Getman op de hoogte brengen op 59750 34th Ave., Bangor, MI 49013 als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord. Bovendien wordt u sterk aangeraden om uw privacy te behouden en te beschermen door zorgvuldig te kiezen welke, indien van toepassing, persoonlijk identificeerbare informatie u op de Site plaatst of verzendt. We kunnen op enig moment e-mail gebruiken om met gebruikers te communiceren over servicegerelateerde zaken; door de site te gebruiken, stemt u in met de ontvangst van deze communicatie.

Getman behoudt zich het recht voor om de Site of enige functie die op de Site wordt aangeboden, geheel of gedeeltelijk of met betrekking tot een individuele gebruiker op elk moment op te schorten, te annuleren of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijk te zijn jegens enige gebruiker.

4. Inhoud plaatsen / verzenden op / via de site. Alle communicatie of materiaal anders dan uw persoonlijke informatie die via elektronische post naar deze website wordt gestuurd, is het exclusieve eigendom van Getman Corporation en wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Dergelijke communicatie kan zonder beperking vragen, opmerkingen, suggesties en ideeën omvatten. Het staat Getman Corporation vrij om ze voor welk doel dan ook te gebruiken zonder beperking of compensatie. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u op de site plaatst of verzendt. U mag het volgende niet posten of verzenden: (a) auteursrechtelijk beschermd materiaal en handelsmerken die worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal en / of handelsmerk; (b) advertenties, promoties, verzoeken of aanbiedingen om goederen of diensten voor commerciële doeleinden te verkopen, tenzij u de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Getman hebt; (c) materiaal dat, naar eigen goeddunken van Getman, pornografisch, seksueel expliciet of obsceen is of dat inhoud bevat die incest of bestialiteit promoot; (d) inhoud die, naar eigen goeddunken van Getman, kinderen en / of minderjarigen uitbuit of pedofilie promoot; (e) inhoud die persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maakt of bevat naast een voornaam over een persoon die jonger lijkt te zijn dan 18 of die persoonlijke, vertrouwelijke informatie bevat; (f) inhoud waarvan Getman reden heeft om aan te nemen dat deze is gepost voor kwaadaardige of wraakzuchtige doeleinden, waaronder laster, laster, laster of intimidatie; (g) inhoud die, naar eigen goeddunken van Getman, als grove beledigend kan worden beschouwd voor gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, flagrante uitingen van onverdraagzaamheid, vooroordelen, racisme, haat of godslastering; (h) inhoud die haat promoot of die aanzet tot of dreigt met geweld jegens groepen op basis van religie, ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid of genderidentiteit; (i) inhoud die informatie over illegale of ongeoorloofde activiteiten promoot of verstrekt; (j) inhoud die virussen, beschadigde bestanden enz. verzendt of bevat.

5. Verboden gedrag. Het volgende is allemaal verboden: (a) framing, (b) het gebruik van engines, tools, softwarebots en andere geautomatiseerde apparaten om op de Site te zoeken; (c) het samenvoegen, kopiëren of dupliceren van materiaal of informatie die op de Site wordt verstrekt buiten het hierin toegestane bereik; (d) toegang tot of gebruik van inhoud van anderen voor andere doeleinden dan die bedoeld door de eigenaar van de inhoud; en / of (e) het op enigerlei wijze gebruiken van de Site voor het verduisteren van handelsgeheimen, onrechtmatige inmenging of enige andere onrechtmatige, illegale of ongepaste activiteit.

6. Links naar andere sites. Getman.com kan links naar andere sites bevatten. We onderschrijven of aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van die sites. U erkent dat dergelijke andere sites of locaties niet onder controle staan ​​van Getman en u gaat ermee akkoord dat Getman niet verantwoordelijk is voor enige informatie of extra links die op een dergelijke andere site of locatie worden gevonden, of voor uw gebruik van dergelijke informatie. Getman heeft geen informatie of programma's die op dergelijke sites worden gevonden, onderschreven, getest of geverifieerd.

7. Verwijdering van de site. Getman behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Site onmiddellijk te beëindigen zonder kennisgeving of mogelijkheid tot genezing als u zich niet aan deze Algemene voorwaarden houdt.

8. Intellectuele eigendomsrechten. U gaat ermee akkoord dat Getman (of zijn licentiegever) eigenaar is van alle wereldwijde, geregistreerde of niet-geregistreerde intellectuele eigendomsrechten en belangen in en voor alle informatie, inhoud, materialen en / of andere materialen die zich op de site kunnen bevinden, inclusief alle site-inhoud . Distributie, verzending, wijziging, kopiëren, reproduceren of elk ander type gebruik van de Site-inhoud voor commerciële, openbare of privédoeleinden is verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Getman. Verder stemt u ermee in dat u niet het recht hebt om handelsmerken, servicemerken of logo's die op de site worden weergegeven, te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Getman. Behalve zoals hierin vermeld, wordt geen recht of licentie verleend onder enig auteursrecht, patent of handelsmerk van Getman Corporation aan een andere partij.

9.     Niet-Handhaving van rechten door Getman. Getman heeft geen verantwoordelijkheid of verplichting om enige intellectuele eigendomsrechten te beschermen of af te dwingen die mogelijk bestaan ​​in informatie, inhoud, materialen en / of andere materialen die u kunt indienen bij of verzenden via de Site.

10. Afwijzing van garanties. DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. GETMAN CORPORATION IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE FOUTEN, WEGLATINGEN OF TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DEZE WEBSITE. Alle inhoud is onderhevig aan verandering. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert noch verklaart Getman dat uw gebruik van enige Site-inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden, noch dat de Site-inhoud nauwkeurig, volledig, up-to-date of beschikbaar zal zijn voor uw gebruik wanneer u dat wenst. De informatie op deze website wordt voortdurend bijgewerkt. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de site om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen.

11. Beperking van aansprakelijkheid. UW GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL ZAL GETMAN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE, ZELFS ALS GETMAN EERDER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE, NALATIGHEID, OF ENIGE ANDERE THEORIE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK, ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK OF UITVOERING VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN, MATERIALEN, SITE-INHOUD EN GEBRUIKERSINHOUD DIE VAN DEZE SITE BESCHIKBAAR IS. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT ENIGE MISLUKKING VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde schade mogelijk niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing, maar zullen worden afgedwongen voor zover wettelijk toegestaan. Getman is niet aansprakelijk voor virussen, Trojaanse paarden of andere schade aan computerapparatuur, gegevens of software die voortvloeien uit uw gebruik van de Site.

12. Vrijwaring. U stemt ermee in om Getman, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria en gerechtelijke kosten die voortvloeien uit: (a ) enige overtreding van deze Algemene Voorwaarden, (b) enige activiteit met betrekking tot uw internetaccount (inclusief, maar niet beperkt tot nalatig of onrechtmatig gedrag door u of een andere persoon die de Site bezoekt via uw internetaccount of computer) en / of (c) alle inhoud die u indient of verzendt via de site in strijd met deze algemene voorwaarden. U stemt er ook mee in om als enige verantwoordelijk te zijn voor alle royalty's, vergoedingen of andere gelden die aan een persoon verschuldigd zijn op grond van enige inhoud die u plaatst of verzendt via de Site.

13. Beperkte rechten. De inhoud van de site is onderworpen aan beperkte rechten. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de overheid is onderhevig aan beperkingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving. Gebruik door de overheid vormt een erkenning van de eigendomsrechten van Getman daarin.

14. Wet en jurisdictie. Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de site worden beheerst door de wetten van de staat Michigan, VS, ongeacht de keuze van wettelijke bepalingen. De rechtbanken van algemene jurisdictie in Michigan, VS, hebben exclusieve jurisdictie over alle geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of betrekking hebben op deze Algemene voorwaarden en de Site of waarin deze Algemene voorwaarden en / of de Site een materieel feit. U stemt in met persoonlijke jurisdictie in alle rechtbanken in de staat Michigan voor geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of betrekking hebben op deze Algemene voorwaarden en de Site of waarin deze Algemene voorwaarden en / of de Site een materieel feit zijn .

15. Wijziging en beëindiging. Door Site-inhoud aan te bieden, belooft Getman niet dat de Site-inhoud voor u beschikbaar zal blijven. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in deze algemene voorwaarden te accepteren en zich eraan te houden. Getman kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien of wijzigen en dergelijke herzieningen of wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als deze Algemene voorwaarden worden herzien, worden de herziene Algemene voorwaarden hier geplaatst met de datum van de meest recente versie hierboven vermeld. Voortgezet gebruik van de Site na een dergelijke herziening of wijziging houdt in dat u akkoord gaat met de Algemene voorwaarden zoals deze herzien of gewijzigd zijn, en de herziene of gewijzigde voorwaarden zullen elke eerdere versie van deze overeenkomst of andere juridische overeenkomst met betrekking tot hetzelfde onderwerp tussen jij en Getman.

Getman kan deze juridische overeenkomst met u op elk moment beëindigen als u de voorwaarden van de overeenkomst schendt, als Getman hiertoe wettelijk verplicht is, of als Getman naar eigen goeddunken vaststelt dat het niet langer commercieel haalbaar is om door te gaan met aanbieden u toegang heeft tot de site. Getman heeft het recht om alle rechten of licenties verleend door deze Algemene Voorwaarden toe te wijzen of over te dragen. Na beëindiging van deze overeenkomst blijven de artikelen 8-12 en 14 van deze overeenkomst van kracht, evenals elke andere bepaling die nodig is om de bedoeling van de overeenkomst van de partijen zoals hierin uitgedrukt te behouden.

16. Toepasselijke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden en het privacybeleid van Getman bepalen uw juridische relatie met Getman met betrekking tot deze site. Als er echter op enig moment aanvullende voorwaarden worden verstrekt met betrekking tot een bepaalde dienst of functie van de Site, hebben die voorwaarden voorrang met betrekking tot de specifieke dienst of functie waarop ze betrekking hebben als er een conflict is tussen de dienst. - of functie-specifieke voorwaarden en deze Algemene voorwaarden.

17.     Contactgegevens. Als u hierover vragen heeft over de praktijken van deze website of uw omgang met deze website, kunt u contact opnemen met:

GETMAN CORPORATION
59750 34th Avenue
Bangor, MI 49013
269-427-5611
Contactformulier

18.     Beperking tot volwassenen. Het gebruik van deze site is bedoeld om te worden beperkt tot personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of de meerderjarige leeftijd op de locatie van die persoon, afhankelijk van wat later is.

19.     Naleving van import en export. U mag de Site of Site-inhoud niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren, behalve in overeenstemming met de Amerikaanse wetten en de wetten van enige andere toepasselijke jurisdictie. U verklaart en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site en Site-inhoud in overeenstemming is met alle toepasselijke wetgeving.

Copyright © 2016 Getman Corporation. Alle rechten voorbehouden.